Бүтэц зохион байгуулалт

ХҮРЭЭЛЭНГИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР

            НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 03 дугаар сарын 31-ны 50 тоот тогтоолоор Нийслэлийн Барилга хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас салж “Нийслэлийн Зураг Төслийн Хүрээлэн” НӨҮГ шинэчлэн зохион байгуулагдсан.

Нийслэлийн засаг даргын 2010 оны 04 дүгээр сарын 07-ны 246 тоот захирамжаар хүрээлэнгийн даргаар С.Цахиур томилогдон ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 04 сарын 19-ний 286 тоот захирамжаар Хүрээлэнгийн дүрэм (бүтэц, орон тоо-48) батлагдан хэрэгжиж эхэлсэн.

Одоо тус хүрээлэн нь Монгол улсын зөвлөх инженер-3, улсын эксперт-2, мэргэшсэн архитектор-6, мэргэшсэн төсөвчин-1, мэргэшсэн инженер-1, хот төлөвлөлтийн мэргэшсэн эдийн засагч-1,  докторант-4, магистр-10  зэрэг мэргэжлийн боловсон хүчний бүрэлдэхүүнтэй нийт 4 хэлтэстэйгээр зураг төсөл боловсруулалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.