Санхүүгийн тайлан

2019 оны cанхүүгийн тайлан
Бусад
2018 оны аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2018 оны cанхүүгийн тайлан
2018 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
Бусад
2018 оны “Зураг төслийн хүрээлэн”ОНӨААТҮГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын материал

2017 оны cанхүүгийн тайлан
2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитлагдсан
Бусад
2017 оны сургалтууд
Нийслэлийн татварын газрын хяналт, шалгалт

2016 оны cанхүүгийн тайлан
2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2016 оны жилийн санхүүгийн тайлан
2016 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
2016 оны Өмчийн харилцааны газартай хийсэн контракт гэрээ

2015 оны cанхүүгийн тайлан
2015 оны 1-р улирлын cанхүүгийн тайлан
2015 оны 2-р улирлын cанхүүгийн тайлан
2015 оны 3-р улирлын cанхүүгийн тайлан
2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
Бусад
Нийслэлийн Дотоод Аудитын 2015 оны шалгалт
Нийслэлийн Аудитын Газраас 2013, 2014 оныг дуусталх гүйцэтгэлийн аудит
2015 оны зорилтот түвшин
Бүтээн байгуулагч, шилдэг татвар төлөгч 2015 он

2014 оны cанхүүгийн тайлан
2014 оны cанхүүгийн тайлан
2014 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
Бусад
Санхүүгийн үйл ажиллагаа 2014 он

2013 оны cанхүүгийн тайлан
2013 оны cанхүүгийн тайлан
Бусад
Санхүүгийн үйл ажиллагаа 2013 он