Хөгжлийн менежментийн хэлтэс

  • Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Байгууллагын урт болон богино хугацааны стратеги төлөвлөгөө, боловсруулах, эдийн засгийн төлөвлөлт хийх, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, зах зээлийн судалгаа хийх, хот байгуулалтын эдийн засгийн суурь судалгаа, үнэлгээ, төлөвлөлт хийх гадаад харилцааг хөгжүүлэх, шинээр төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Хөгжлийн менежментийн хэлтсийн ажилчдын утасны дугаар

Нэр Албан тушаал Утас
1 Э.Эрдэнэмөнх Ахлах мэргэжилтэн 99092795
2 Б.Хашгэрэл Архитектор 96994699
3 Б.Төрболд Эдийн засагч 99601580

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *