“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хөгжлийн чиг хандлагыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээ боловсруулах”

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”–ын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилтийг нарийвчлан судалж, дүгнэлт өгөх зорилготой.
Confirmative analysis буюу “зорилт хангагдсан эсэхийг үр дүнгээр нь баталгаажуулахыг чухалчилдаг” харьцуулалтын нийтлэг аргачлал, Performative analysis буюу “зорилгод хүрэхэд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг үнэлэх” аргачлалуудыг ашиглаж хийж гүйцэтгэв.