НИЙСЛЭЛИЙН АВТОЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө”-ний ажлын хүрээнд хийгдэж буй энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Нийслэл ба Улаанбаатар хотын хэмжээн дэхь авто зам, тээврийн сүлжээний одоогийн байдлаар үүсэж буй хүндрэл бэрхшээл, тулгарч буй асуудлуудыг анхдагч ба хоёрдогч эх үүсвэрээс судалж улмаар ард иргэд, төрийн ба мэргэжлийн байгууллагуудын төлөвлөлтийн хүсэл эрмэлзлэлүүдийг тодорхойлж төлөвлөлтийн ажлыг хийхэд шаардлагатай мэдээллийг бүрэн гүйцэд гаргаж ирэх явдал болно.