Нийслэлийн татварын газрын хяналт, шалгалт

“НЗТХ”ОНӨААТҮГ-т 2012.01.01-2016.12.31-ний өдрийг дуусталх хугацааны албан татварын ногдуулалт, төлөлтийн байдлыг санхүүгийн болон татварын тайлан тэнцэл, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт, хөндлөнгийн мэдээллийг үндэслэн иж бүрэн хяналт шалгалт хийгдлээ