Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн Санхүүгийн үйл ажиллагаа 2014 он

Мөн 2013 онд урьд онд гарсан ололтоо батламжуулан эх орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцэглэлтэнд бодитой хувь нэмэр оруулж байгааг үнэлэн “А” үнэлгээ гэрчилгээ авч ажиллаж байна.