Хүй 7 худгийн 110/35/10 кВт-ын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Улаанбаатар хот “Монгол наадам” цогцолборын 10кВ-ийн кабель шугам-16км урттай, 10/0,4кВ-ын хаалттай дэд өртөө – 8км /2х250кВА-аас 2х1600кВА хүртэл чадалтай/ цахилгаан хангамжийн ажлын зургийг Эрчим Хүчний Яамны 2016.06.10 өдрийн Дугаар 2016/07Ц тоот зургийн даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.