Хүй 7 худгийн гадна УХАТ-ын шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Гадна усан хангамжийн 7,5 км шугам, ариутгах татуургын 5,5 км шугам сүлжээний ажлын зураг, 2х250м3 багтаамжтай усан сангийн ажлын зураг, Q=500м3/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зургийг боловсруулав.