Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан сургалтууд

БХБЯ-ны харьяа Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалт, архитектур, инженерийн дэд бүтцийн 8 чиглэлээр зөвлөх мэргэжилтнүүдийг урьж, ажлын байран дахь сертификаттай мэргэшлийн зэргийн КРЕДИТ ТООЦОХ сургалтыг 2016.11.01-ээс 2016.12.15-ны хооронд явууллаа.

Д/д Заах сэдэв Багшийн нэр, албан тушаал
1 Барилгын норм, нормативын тогтолцоо /шинээр боловсруулагдан батлагдсан нормын талаархи мэдээлэл/ Н.Батжилмаа-БХТ-ийн норм нормативын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, Мэргэшсэн инженер
2 Олон улсын стандартчилал болон евро стандартын тогтолцоо. Монгол улсын болон барилгын стандартын тогтолцоо Т.Энхтуул-Зөвлөх инженер
3 Хот төлөвлөлтийн эдийн засгийн тооцоо Н.Эгиймаа-Докторант, Зөвлөх эдийн засагч
4 Орчин үеийн шинэ материал, технологи, хөгжлийн чиг хандлага, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт тохирлын үнэлгээний асуудал П.Наранчимэг-БХТөвийн ББМХэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, Зөвлөх инженер
5 Улсын болон аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, зураг төслийн шийдэл Ж.Батсайхан-ГХГЗЗГ хэлтсийн дарга
6 Барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй техник, технологи С.Түвшинхүү-“Low energy house” ХХК-ийн захирал
7 Иргэдийн оролцоотой газар төлөвлөлт, оролцооны арга хэлбэрүүд Ж.Батсайхан-ГХГЗЗГ хэлтсийн дарга
8 Барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй техник, технологи Ногоон барилгын үнэлгээний систем ба LEED Б.Мөнхбаяр-ШУТИС-ийн БАС-ийн ахлах багш, Зөвлөх инженер