Хот төлөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулах ажил

Азийн хөгжлийн банк, НЗДТГазрын хамтран зохион байгуулж буй “Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах” төслийн хүрээнд хийгдсэн
1. “Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд ГМС ашиглах тухай”
2. “Хөгжлийн алсын хараа ба бодлого боловсруулалт,
3. “Хот төлөвлөлтийн сайн туршлага сайн засаглал”
4. “Аж үйлдвэрийн паркийг хөгжүүлэх төлөвлөлт”
5. “Ложистикийн төвийг байгуулах төлөвлөлт”
6. “Шинэ хотхон, хорооллыг байгуулах төлөвлөлт”
7. “Хотын зам тээврийн төлөвлөлтийн загварчлал”
8. “Мөрөөдлийн төлөвлөгөө”
9. “Хот суурин газрын менежмент” – сургалтад 7 ажилтан хамрагдаж, сертификат гардан авлаа.

Мөн энэ төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан ArcGIS програмын дунд болон ахисан түвшний сургалтад 10 мэргэжилтэн хамрагдаж, сертификат авлаа.