Эко-Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө /Нарангийн Энгэр/

Төлөвлөлтийн шийдэл: Нарангийн энгэрийн эко паркийн төлөвлөлт хийгдэж байгаа 174,6 га талбайд үйл ажиллагааны 14 чиглэлээр 55.7 га талбайд дахин боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламжууд төлөвлөгдсөн. Дахин боловсруулах үйлдвэрүүд ийн жилд хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, боловсруулалтын түвшин, ажиллах хүчний тооцоолол төлөвлөлтийншийдэлд тусгагдсан. Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх шатанд гудамж замын сүлжээ, инженерийн шугам сүлжээ, ногоон байгууламж, үйлдвэрийн барилга байгууламжийн ажлыг 3 үе шаттайгаар 2030 он хүртэл 15 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

Төлөвлөлтийн зорилго: “Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг бүрэн хэрэгжүүлэх төлөвлөлтийн зорилгын хүрээнд дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ.
• Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хог хаягдлын цэгт хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах эко парк байгуулах
• Хог хаягдлыг ангилах, боловсруулах үйлдвэр байгуулж хогийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах
• Хог хаягдлыг боловсруулах дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хийх