Нийслэлийн Аудитын Газраас 2013, 2014 оныг дуусталх гүйцэтгэлийн аудит

– Гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөө

Төлөвлөгөө

– Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Тайлан

– Зөвлөмж хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Төлөвлөгөө

– Зөвлөмж хэрэгжүүлэх ажлын тайлан

Тайлан