Аргалант-Эмээлт хотын нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэл

2013 онд УИХ-аар батлагдан мөрдөгдөж байгаа “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-д Улаанбаатар хотыг дагуул хоттой байхаар тусгасан. Үүний нэг болох “Аргалант- Эмээлт” хотыг уг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөсөн.

Үндсэн бүсийн зургийг хийхдээ зургийн даалгаварт заасны дагуу Аргалант- Эмээлт” хотын нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэл хийж байгаа нутаг дэвсгэрт :

  1. Орон сууцны бүс
  2. Олон нийт, ажил хэргийн бүс
  3. Үйлдвэрлэлийн бүс
  4. Ногоон байгууламжийн бүс
  5. Холимог ашиглалтын бүс
  6. Инженерийн шугам сүлжээ ба байгууламжийн бүс
  7. Тусгай зориулалтын бүс гэсэн үндсэн 7 төрлийн бүсийг төлөвлөв