Аргалант-Эмээлт хотын ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлт хийгдэж буй нутаг дэвсгэр нь Улаанбаатар хотоос баруун зүгт 25км -ийн зайтай, Төв аймгийн Баянцогт, Баянхангай,­­­­­­ Алтанбулаг гэсэн гурван сум, Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 21, 32 дугаар хороо, Хан-Уул дүүргийн 13-р хороодтой хиллэнэ. 
 
Улаанбаатар хотын хаяа хот “Аргалант – Эмээлт” хот нь 3233,5 га нутаг дэвсгэрийг  эзлэх ба хоорондоо

  • Эмээлт өртөөнөөс – Био комбинат – 17,03 км
  • Эмээлт өртөөнөөс – Өлзийт хороо – 22,07 км
  • Эмээлт өртөөнөөс – Шувуун фабрик – 20,97 км
  • Био комбинатаас – Өлзийт хороо – 8,39 км
  • Өлзийт хорооноос – Шувуун фабрик – 8,86 км зайд оршдог.

Аргалант-Эмээлт хотын ерөнхий төлөвлөгөөний ажлыг эхлэлийн, дундын, эцсийн тайлан гэсэн 3 үе шаттайгаар хийж дуусган, экспертизийн дүгнэлт хийлгэж байна.