2014 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан

“Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” НӨУҮГ 2014 оны жилийн Санхүүгийн аудитын тайлан