Хүй 7 худгийн гадна УХАТ-ын шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Гадна усан хангамжийн 7,5 км шугам, ариутгах татуургын 5,5 км шугам сүлжээний ажлын зураг, 2х250м3 багтаамжтай усан сангийн ажлын зураг,

Дэлгэрэнгүй

БГД-ийн 15-р хороо 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг, төсөв

БГД-ийн 15-р хороо “Би Жи Би Жи” ХХК-ийн цогцолборын суурийн холбогдолтой 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг,

Дэлгэрэнгүй