Хүй 7 худгийн 110/35/10 кВт-ын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Улаанбаатар хот “Монгол наадам” цогцолборын 10кВ-ийн кабель шугам-16км урттай, 10/0,4кВ-ын хаалттай дэд өртөө – 8км /2х250кВА-аас 2х1600кВА хүртэл чадалтай/ цахилгаан

Дэлгэрэнгүй

Хүй 7 худгийн гадна УХАТ-ын шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Гадна усан хангамжийн 7,5 км шугам, ариутгах татуургын 5,5 км шугам сүлжээний ажлын зураг, 2х250м3 багтаамжтай усан сангийн ажлын зураг,

Дэлгэрэнгүй

БГД-ийн 15-р хороо 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг, төсөв

БГД-ийн 15-р хороо “Би Жи Би Жи” ХХК-ийн цогцолборын суурийн холбогдолтой 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг,

Дэлгэрэнгүй